Digital Services Act

Definities

"DSA" betekent Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (ook wel bekend als de Digital Services Act).

"Illegale inhoud" betekent, in de context van kortetermijnvakantieverhuur, inhoud die betrekking heeft op een kortetermijnverhuur, waarbij de verhuur zelf in strijd is met de van toepassing zijnde wetgeving.

"Ontvanger van de dienst" wordt gedefinieerd in de DSA als 'iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van een tussenpersoon-dienst, met name met het oog op het zoeken naar informatie of het toegankelijk maken ervan'. Dit omvat gebruikers aan wie informatie wordt getoond door de Awaze-service, zelfs als die gebruiker geen transactie uitvoert.

  1. Maandelijks actieve ontvangers van diensten in de EU

In overeenstemming met de verplichtingen van Awaze krachtens artikel 24, lid 2 van de DSA, schatten wij dat het gemiddelde aantal maandelijks actieve ontvangers van diensten van de Awaze-service in de Europese Unie van 17 augustus 2023 tot en met 17 februari 2024 6,764,256 bedraagt. Dit cijfer is een schatting op basis van de beschikbare gegevens voor Awaze en de richtlijnen in de DSA. Merk op dat deze schatting uitsluitend is voorbereid om te voldoen aan de vereisten van artikel 24, lid 2 van de DSA en kan verschillen van gebruikersinformatie die in andere contexten wordt gerapporteerd, en mag niet worden gebruikt voor enig ander doel.

Awaze zal zijn diensten in de Europese Unie blijven monitoren en zal periodiek bijgewerkte informatie publiceren, in overeenstemming met de vereisten van de DSA.

  1. Jaarlijks transparantieverslag

Awaze zal zijn eerste jaarlijkse transparantieverslag publiceren aan het einde van de eerste rapportagecyclus na de volledige inwerkingtreding van de DSA op 17 februari 2024.

  1. Informatie over inhoudsmoderatie

Ontvangers van diensten die inhoud leveren die op onze websites is opgenomen (bijvoorbeeld over vakantiehuizen) worden geïnformeerd over hun verantwoordelijkheid en verplichting om accurate informatie te verstrekken, en worden er jaarlijks aan herinnerd om de verstrekte informatie bij te werken zoals vereist (hoewel ze dit indien nodig vaker kunnen bijwerken).

Gasten van vakantiehuizen krijgen de mogelijkheid om eigendommen die ze hebben bezocht na hun verblijf te beoordelen, en dergelijke beoordelingen worden gepubliceerd op onze website. Deze beoordelingen worden afgehandeld door een derde leverancier (Feefo). Feefo heeft richtlijnen waaraan beoordelaars zich moeten houden, met name met betrekking tot het gebruik van persoonlijke informatie of ongepast taalgebruik. Het niet naleven van dergelijke richtlijnen kan leiden tot verwijdering van beoordelingen.

Als enige inhoud die is verstrekt ter kennis wordt gebracht op grond dat deze mogelijk illegale inhoud is, wordt deze doorgestuurd naar inhoudsmoderators op de relevante afdeling, voor menselijke beoordeling en verificatie. Als inhoud die we op onze website hebben gepubliceerd, die aan ons is verstrekt door een ontvanger van de dienst, redelijkerwijs door ons wordt vastgesteld als illegale inhoud, zoals gedefinieerd door de DSA en in het licht van alle beschikbare richtlijnen en ons interne beleid, wordt de relevante ontvanger van de dienst op de hoogte gebracht en wordt de illegale inhoud verwijderd in overeenstemming met onze interne procedure (zie meer informatie hieronder).

  1. Aanbevelingssystemen

We gebruiken een aanbevelingssysteem om de eigendommen die we op onze websites vermelden te ordenen. De lijstvolgorde wordt bepaald door een scoresysteem, waarbij eigendommen een hogere score krijgen (en dus een hogere vermelding) afhankelijk van een aantal criteria. Voorbeelden van de criteria zijn hoe goed de eigendom overeenkomt met de zoekcriteria van de ontvanger van de dienst, de sterrenbeoordeling van de eigendom, het aantal afbeeldingen op de vermelding van de eigendom enzovoort. De criteria die het meest significant zijn bij het bepalen van de voorgestelde volgorde voor de ontvanger van de dienst zijn de locatie van de eigendom (en hoe dichtbij het is bij het gezochte gebied van de ontvanger van de dienst) en de beschikbaarheidsdata van de eigendom (en hoe nauw dit overeenkomt met de gezochte datums van de ontvanger van de dienst). Deze worden het belangrijkst geacht om de tevredenheid van de ontvanger van de dienst met de zoekresultaten te waarborgen. Er vindt dagelijks een "shuffle" plaats, waarbij eigendommen met vergelijkbare scores van volgorde veranderen.

Ontvangers van diensten kunnen de belangrijkste parameters van het aanbevelingssysteem wijzigen of beïnvloeden door hun zoekopdracht aan het begin te definiëren (ze kunnen hun locatie, reisdatums, aantal gasten en aantal huisdieren invoeren). Het is vervolgens mogelijk om aanvullende filters te gebruiken om eigendommen weer te geven op basis van aanvullende parameters, zoals de faciliteiten die beschikbaar zijn op de eigendom of de afstand van de eigendom tot voorzieningen. Ontvangers van diensten kunnen ook de volgorde van de vermelde eigendommen sorteren op kwaliteitsbeoordeling, laagste prijs, hoogste prijs, hoogste aantal mensen, laagste aantal mensen en dichtstbijzijnde water. Ten slotte kunnen ontvangers van diensten de "kaartweergave" gebruiken, die verschillende opties laat zien terwijl de ontvanger van de dienst over de kaart scrolt. Al deze functionaliteit is direct en gemakkelijk toegankelijk vanuit het specifieke gedeelte van de website waar de informatie prioriteit heeft.

  1. Single point of contact voor DSA-gerelateerde vragen

i) Autoriteiten (wat betekent de autoriteiten van de lidstaten, de Europese Commissie en het Europese bestuur voor digitale diensten) kunnen e-mailen naar: DSA_Authorities@awaze.com

ii) Ontvangers van diensten (zie definitie hierboven) kunnen e-mailen naar: DSA_RecipientsofService@awaze.com

De bovenstaande contactgegevens mogen alleen worden gebruikt voor DSA-gerelateerde vragen. Andere vragen krijgen geen reactie.

We zullen ons best doen om binnen 28 dagen na ontvangst te reageren op elke communicatie die via deze kanalen wordt ontvangen.

U kunt communiceren in het Engels en Deens bij gebruik van dit e-mailadres. Vragen die in andere talen worden ingediend, kunnen worden beantwoord met behulp van vertaalhulpmiddelen.

  1. Melding van illegale inhoud

Als u illegale inhoud wilt melden, kunt u ons een bericht sturen via dit formulier.

We zullen onmiddellijk de ontvangst van alle meldingen van illegale inhoud bevestigen en binnen een redelijke termijn de substantie van de melding bepalen.

Meldingen gegeven door vertrouwde melden (een status die zal worden toegekend door de digitale diensten coördinator van de lidstaat waarin de aanvrager is gevestigd) zullen prioriteit krijgen en zullen zonder onnodige vertraging worden verwerkt.

We zullen ons best doen om binnen 28 dagen na ontvangst een substantiële reactie te geven, indien mogelijk. Wanneer we onze beslissing melden, zullen we ook informatie verstrekken over de mogelijkheden voor verhaal met betrekking tot die beslissing.

Als u regelmatig kennisgevingen en klachten indient die duidelijk ongegrond zijn, zullen we een waarschuwing geven. Als die waarschuwing wordt genegeerd, zullen we de verwerking van kennisgevingen en klachten die door u zijn ingediend voor een redelijke periode opschorten.

  1. Verwijdering van illegale inhoud

Als informatie die we op onze website hebben gepubliceerd, die aan ons is verstrekt door een ontvanger van de dienst, illegale inhoud blijkt te zijn, zoals gedefinieerd door de DSA, zullen we de relevante ontvanger van de dienst voorzien van een verklaring van redenen voor onze beslissing en informatie bevatten met betrekking tot:

(a) beperkingen op de zichtbaarheid van specifieke informatie-items, inclusief verwijdering van inhoud, uitschakeling van toegang tot inhoud of degraderen van inhoud;

(b) schorsing, beëindiging of andere beperking van geldelijke betalingen;

(c) schorsing of beëindiging van de verstrekking van de dienst geheel of gedeeltelijk;

(d) schorsing of beëindiging van de toegang van de ontvanger van de dienst tot hun login.

We zullen overeenkomsten opschorten of beëindigen die we hebben met elke ontvanger van de dienst die regelmatig duidelijk illegale inhoud levert.

  1. Klachten

Klachten over onze behandeling van kennisgevingen over illegale inhoud en alle beslissingen die zijn genomen als reactie op meldingen, moeten aan ons worden gestuurd naar DSA_RecipientsofService@awaze.com

Klachten moeten worden ingediend binnen zes maanden na ontvangst van onze beslissing.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor dit klachtbehandelingssysteem. We zullen klachten bekijken en binnen twee maanden na ontvangst reageren.

Ontvangers van diensten die beslissingen hebben ontvangen met betrekking tot illegale inhoud hebben het recht om een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie te gebruiken die is gecertificeerd door een digitale diensten coördinator om geschillen met betrekking tot die beslissingen en klachten die niet zijn opgelost via ons interne klachtbehandelingssysteem op te lossen.

 

 

Vertaald met behulp van vertaalsoftware.

 

Bekijk onze vakantiehuizen in 19 landen